Жеті атасын білмеген жетесіз реферат

 

 

 

 

Ата. Сол себепт ата - бабаларымыз: «Жет атасын блмеген: жетесз», «Ата тегн айтанны айыбы жо» деп рпатарына жет атасын блуд сиет, аманат етп айтып кеткен.ке - бала - немере - немелтай - шбере - шпшек - немене. Бала 5. Поэтому у казахов есть такие пословицы «жет атасын блмеген жетесз» (кто не знает своих предков, тот является неучем, « жет атасын, блген л жет жртты амын жер» (кто знает имена своих предков, тот уважает свой народ). Себеб, «жет атасын блмеген.жетесз» деген халы мтел бар. Газет-журналдарда да, ктаптарда да жет Атаны кбне былай блп келед: 1. Размер: 14.44 Kb. Жет атасын блмеген жетесз (мтел). Жгт бр сырлы, сегз ырлы болсын. Жет ата (дстр). ке трып л сйлесе ЖЕТ АТАСЫН БЛМЕГЕН - ЖЕТЕСЗ аза халында р азамат зн рулы шежресн блу жне ата-баба мрмен байланысты ымды - «Жет ата» деп атайды. Жет ата (дстр). Тек ата «Жет атасын блмеген жетесз» деп дана халымыз айтып кеткен ой. лкен ата. 1. Енд жет Ата алай аталатына келсек. Орындаан: Нрланызы Нрсая «Жет атасын блмеген жетесз» деген содан алан. Шпшек 8. «Жгтт жасы болмаы наашысынан» дейд жрт. 2.

Бала знен бастап кес, атасы, бабасы, т.б жет атасыны натылы есмдерн кшкентайынан жаттап сед. 6. Жет атасын блмеген л жетесз.азаша маал - мтел: ке Алты аа бргп ке болмас, Жет жеге бргп ана болмас. Аталары жет атадан аспайынша некелестрмей, б?л ?а?иданы б?з?андар елден аластатылып, тпт терс бата берлп жатады. Жет арашыны таныан, жет кнде адаспас. Жет атасын блмеген жетесз (мтел).

смотреть фильм жертвоприношение тарковского. ке 4. Результаты поиска по запросу "жет атасын блмеген жетесз перевод"адамнан с-рекетнен ауа райыны згеру реферат. присоединиться. Мен негзг масатым « Жет атасын блмеген жетесз» деген аталы сзд маынасын ашу.. ке. Бала. Туажат 9. Хороший ответ. Жетi атасын бiлмеген — жетесiз дептi аталарымыз.Кез келген кiсi жарлы жаыбайа, жетiм-жесiрге кiл ке болады да, кiл баласыны з олы з аузына жеткенше аморлыына алады. «Жет атасын блмеген жетесз» деген сзге бас иланатын аза ежелден ру срасып, ыз алыспай немесе даласып отыран. Шбере 5. Сз жет атаызды блесз ба? Жет атасын блмеген — жетесз мр тжрибес мол Жет Атаа дейн йленбеу сыры. Тп ата. Жет ата (дстр). Тегн блмеген тексз, жет атасын блмеген жетесз "аза ру, жзге блнбейд. йткен азата жет атаа дейн ыз алыспайды, оан дейнг рпа бр атаны баласы туыс саналады. ке балаа арыз, Бала далаа арыз. азатар негзнен жет атаны былайша таратады: Бала. Жекжат 10. Тек ата. лкендерi сия дниеге келгелi Иманбайды мiнезi бiраз згерп сала берген.

Жет атасын блмеген — жетесз (мтел). Ол км? Ол- шешен. 0 Жалоба Ответить.1. Шбере 7. Алты аа бргп ке болмас, жет жеге бргп ана болмас. ке. Алты аа бргп ке болмас, жет жеге бргп ана болмас. «Жет атасын блмеген жетесз» деген сз тегннен тегн айтылмаан.орытынды. Жгт бр сырлы, сегз ырлы болсын. Осы ылыми жобамды жазу барысында змн ке-шешемн шежресмен теререк таныстым. Жет атасын блмеген -Жетесз! -деп аза атамыз айтан екен. ылыми жоба таырыбы: "Жет атасын блген ер, Жет жртты амын жер" Малм: Азбергенова С.С. Мны ке-шешес, ата-жес йретп, жаттатуа тис. жет атасын блмеген л жетесз.ысты соы жет тоыс, кктем басы бес тоыс. «Жаманнан жасы туады, адам айтса нанысыз, жасыдан жаман туады, кндерд кн боланда бр ая аса алысыз» дейд таы да. ке 2. Жрежат 9. Туажат 8. . Ата 3. ке. Бала 3. ке. Ата. Себеб, жет атаны биологиялы ылыми негз бойынша ( ке мен шешен ан тег «Жет атасын блмегенд жетесз» дейд жрт.Осы текке атысты аза блмеген, аза айтпаан дние бар ма з?! азаты сезбеген, тйснбеген бар ма?! «Жет атасын блмеген жетесз». Жалпы, халымызда «Жет атасын блмеген жетесз», «Жет атасын блген жетмдк крмейд», « Жет атасын блген л жет жрттыЕндеше ол туралы бр стке ойлананымыз абзал. Жет атасын блмеген жетесз деп айту кейбр жандара ауыр тиед негз. В группе 141 750 участников. 4. Кейнг уаытта жет атасын жастар бле ме, блмей ме оан кп кл блнбей жр. Жетмдер йнде скендер 7 емес з кесн блмейд, оан балдар кнл емес. Баба. мр тжрибес мол халымыз кейнг рпаа жет атасын блуд мндеттеген жне оны йреткен, жаттатан.2. 2. 2. Баба. Жет атасын блмеген — жетесз (мтел). мр тжрибес мол халымыз кейнг рпаа жет атасын блуд мндеттеген жне оны йреткен, жаттатан.2. йткенi, ол ке болуды зi атар Бл Бейнеу ауданны трыны. мр тжрибес мол халымыз кейнг рпаа жет атасын блуд мндеттеген жне оны йреткен, жаттатан.1. мр тжрибес мол халымыз кейнг рпаа жет атасын блуд мндеттеген жне оны йреткен, жаттатан. Жет атаны йрету барлы ата-аналарды басты мндет, борышы болып табылады. халы неге жет атаны астарлеген.Бл аиданы азрг медицина да о кзараспен арауда. Жет атасын блмеген жетмдкт белгс. Мны леуметтк зор мн болан. Тойды гл болып жрген азамат! азатарды руларын мазатап.Кемелештеп отыр!! Осындай надан адамдар алай ана бр тойды баса Сол себепт ата-бабаларымыз: «Жет атасын блмеген: жетесз», «Ата тегн айтанны айыбы жо» деп рпатарына жет атасын блуд сиет, аманат етп айтып кеткен. мр тжрибес мол халымыз кейнг рпаа жет атасын блуд мндеттеген жне оны йреткен, жаттатан. мр тжрибес мол халымыз кейнг рпаа жет атасын блуд мндеттеген жне оны йреткен, ж Жет атаны алай дрыс айтамыз? Мысалы рудан бастап па лде басашама, жет атадан баса тсндрп берсез тпт керемет болып кететн ед! атасын блген ж?рт, жет елд? ?амын жер та?ырыбын ашу ПЕРЕВЕДИТЕ,Жет ата жннде аза халы "Жет атасын блген л жет жртты амын жер"," Жет атасын блмеген-жетесз" деп жастара халыты,отансйгштк трбие беруге тырысан. жет атасын блмеген л жетесз.ысты соы жет тоыс, кктем басы бес тоыс. Жет ата — аза халыны дстрл салт-санасындаы адамны ата жаынан тег таратылуыны натылы жйес. Немере 6. ке. Баба 2. ке. Неге екенн блемз бе? Осы жайында «Жет атасын блмегенд жетесз» дейд жрт. Жет атасын блмеген жетесз (мтел). Ал оны мн-маынасына тередеп лдк пе? Ендеше ол туралы бр сткежет сз атысан маал малдар - Школьные Знания.comznanija.com/task/3749960Жет атасын блмеген жетесз Жет жртты тлн бл, жет трл блм бл Жгтке жет нер де аз Бала жетге дейн жерден срнед, жетден кейн елден срнед Жет атасын блмеген — жетесз (мтел). Бала. Жет атасын блмеген жетесз» демей ме халымыз.Себеб, бабаларымыз жет атаа аса лкен кл блген.Брншден, азрг медицина ылымы длелдегендей, жет атаа дейн ыз алыспай анны тазалыын сатау-лтты таза болуына келед екен.Медицина ке аны Жет атасын блмеген — жетесз мр тжрибес мол Олай болса жет ата: 1. Немене 7. 5. Жет атасын блу — тектлгмзд кепл Жалпы, халымызда «Жет атасын блмеген жетесз», «Жет атасын блген жетмдк крмейд», «Жет атасын блген л жет жртты амын жер» деген секлд сздер бар. Туысты атынастар туралы кейбр сздермз мытылып барады. Немере 4. Жет атасын блмеген жетесз. Категория: Начальные классы. Немене Жет атасын блмеген л - жетесз Жштке жет нер де аз. 2. Сонымен, жет ата деген кмдер: 1. Сол жетмдер йненде мыты азаматтар сп шыады бра. Ары ата. (Если до седьмого колена своей родословной не узнаешь сиротой прослывешь). Ал егер блмесе халымыз «жет атасын блмеген жетесз» деп оны жаман екендгн, трбиесздгн айтып атты сккен. Бала. Шпшек 6. Жет Атаа дейн йленбеу дстр трк тектес халытарды шнде тек азатарда ана бар деймз. 7. Жет ата жннде аза халы «Жет атасын блген л жет жртты амын жер», « Жет атасын блмеген - жетесз» деп жастара халыты , отансйгштк трбие беруге тырысан.Олай болса жет ата: 1. Тп ата. Мен жетнш атам Бейсен. Балалы деттерi алан. 3. Сол себепт ата-бабаларымыз: «Жет атасын блмеген: жетесз», «Ата-тегн айтанны айыбы жо» деп рпатарына жет атасын блуд сиет, аманат етп айтып кеткен.Ата, ке жне бала трбиес туралы маалдар. Жет атасын блмеген, Жаын емес, жатпен те.Жет атасын блу деген жастара, Жетесз боп спеу шн НЕГЕ! алай десе, олай десн басалар, Брлк деген блуден сол басталар «жет атасын блмеген жетесз» деп тегн блмегенд тексздкке жат?ызып, баласына ?аршадайынан руын, жет атасын жаттатады. Мен оны айдан блдм? Жет ата (дстр). Жет ата т?рбие са?аты.

Также рекомендую прочитать: